Beleidsplan

Beleidsplan 2021
Conor Cares Foundation

Inleiding

Het was op een vakantie in 2016 dat ik door mijn zusje en een groepje vrienden gevraagd werd om mee te gaan met de Giro di Kika. Een 6 daags evenement in Italië met als doel geld op te halen voor Kika. Zij gingen voor Sofie; een dochter van een vriendin van ze. Sofie overleed na een oneerlijke strijd tegen kanker. 900km en 14.000 hoogtemeters fietsen in Italië werd de missie. Omdat ik niet de mogelijkheid zag om de trainingsuren voor deze tour te maken besloot ik als begeleider mee te gaan.

Een half jaar na de vraag en een klein half jaar voor de start overleed Conor, mijn zoon, in 4 uur tijd aan de gevolgen van kanker. Wat begon als benauwdheid bleek in 4 dagen tijd een niet meer te winnen gevecht. De missie kreeg van het één op het andere moment een andere betekenis. Na de Giro di Kika van 2017 wist ik het zeker; dit ga ik een keer overdoen maar dan als fietser. Om zakelijk en de sportieve voorbereiding goed op elkaar af te stemmen besloot ik 2 jaar uit te trekken voor mijn deelname. Ik had me wel voorgenomen dat ik dan minstens € 100.000,- op wilde halen.

Met het organiseren van sportdagen, sponsorlopen en verschillende evenementen lukte het ons om uiteindelijk € 130.000,- op te halen. Missie geslaagd en vele ervaringen rijker!

Alles bij elkaar; het organiseren van evenementen, de betrokkenheid, het enthousiasme en het  medeleven van de mensen, deed mij inzien dat ik hier meer mee wil gaan doen. De voldoening die ik hieruit heb gekregen, wil ik meenemen in de stichting Conor Cares Foundation.

Het is geweldig om middels het organiseren van verschillende (sport) activiteiten een bijdrage te kunnen leveren aan een wereld zonder kinderkanker. 

Het bestuur van Stichting Conor Cares Foundation

Juli 2021

Doelstelling

Ieder kind hoort gewoon kind te kunnen zijn. Een kind moet zich niet bezig hoeven houden met ziekenhuizen, zware-/intensieve behandelingen, pijn en verdriet.

De kindertijd vormt de basis voor je verdere leven daar moet je mooie herinneringen aan hebben.

Missie – wij staan voor:
Kinderkanker de wereld uit helpen.

Wij betrekken en mobiliseren mensen om kinderkanker de wereld uit te krijgen.

Visie – wij gaan voor (over vijf jaar):
Wij vragen met onze activiteiten aandacht voor genezing van kinderkanker. Wij delen informatie, betrekken mensen en maken hen deelgenoot bij fondsenwerving voor de genezing van kinderkanker.

Geografische focus:
Nederland

De doelgroep is:
Kinderen met kanker

Strategie

Werkwijze
Elk jaar zal in samenspraak met onze samenwerkingspartners, zoals onder andere het Prinses Maxima Centrum, een concreet fondsenwervend doel worden gekozen waar de Conor Cares Foundation aan bij kan dragen.

Een jaarlijkse activiteitenagenda zal worden opgesteld voor fondsenwervende activiteiten. Iedere twee jaar organiseren wij een groot evenement, waarvoor een langere voorbereiding nodig is. Voorbeelden zijn:

 • Een spinningmarathon;
 • Indoor wielerwedstrijden op een velodrome met een voormalig Olympisch renner
 • Sponsorloop met basisscholen
 
Daarnaast wordt/worden er 2-jaarlijkse grotere evenementen geselecteerd.

De kosten voor de evenementen houden wij zo laag mogelijk door bartering en sponsoring en door de inzet en de ondersteuning van zoveel mogelijk vrijwilligers.

Samenwerking
Partnerschap is belangrijk voor de Stichting. Samenwerking is dé succesfactor en maakt het realiseren van de doelstellingen mogelijk. Er onder andere wordt samengewerkt met:

 • Prinses Maxima Centrum
 • Overige initiatieven
 • Sportverenigingen
 • Scholen
 • Lokale media
 • Ambassadeurs
 • Vrijwilligers
 • Vermogensfondsen
 • Familiestichtingen
 • (Grote) particuliere gevers
 • Bedrijven


Activiteiten en vrijwilligers
De stichting zal met haar netwerk diverse sportieve fondsenwervende activiteiten organiseren met hulp van een omvangrijk netwerk aan vrijwilligers.

Organisatiestructuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie bestuursleden die de rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris vervullen. Het algemeen bestuur is belast met beleid, evaluatie en aansturing van de Stichting. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd, verantwoordelijk voor de administratie en andere uitvoerende werkzaamheden en besluiten worden genomen door een meerderheid bij stemming. Het bestuur is onbezoldigd

De Stichting kent ook een Raad van Advies die bestuur en directie op bepaalde momenten adviseert en als sparringpartner optreedt.

Ambassadeurs dragen het gedachtegoed uit van Conor Cares Foundation en zullen vrijwillig de fondsenwervende activiteiten ondersteunen.

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen om de voortgang van de stichting te evalueren. De doelstellingen en strategie in het beleidsplan worden hierbij als leidraad gebruikt.

Jaarlijks wordt er inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken. Er worden notulen van de vergadering bijgehouden.

Bestuur

Menno Vaartjes
Brigitta Puister
Alexander Reuvers


Het bestuur is belast met beleid, evaluatie en aansturing van de Stichting.

Ambassadeurs

Manon Vaartjes
Liam Vaartjes

De Ambassadeurs verbinden zich aan de Stichting en zijn: Representant; Aanwezig bij belangrijke activiteiten; Betrokken bij de werving van giften, donaties en sponsoring; Netwerkers voor de stichting.

Raad van Advies

Martijn Knoester

De Raad van Advies adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.

Financiën

Inkomsten
De inkomsten worden gegenereerd uit fondsenwerving. Er worden diverse vormen van fondsenwerving ingezet om inkomsten te genereren.

Budget
De Stichting werkt met een jaarlijks budget van €10.000. Met dit vermogen zullen projecten worden ondersteund en activiteiten worden gefinancierd die binnen de doelstelling van de Stichting vallen.

Vermogensopbouw
De Stichting heeft geen winstoogmerk en houdt dus niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van het doel. Er wordt momenteel geen eigen vermogen opgebouwd binnen de Stichting.

Vermogensbeheer
Het vermogen zal vooralsnog niet worden belegd of geïnvesteerd.

Bestemming liquidatiesaldo
Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut.

Help mee!

Wilt u zich inspannen voor onze stichting? Wij zoeken donateurs, vrijwilligers, en organisaties.